Politica Cookie

Termenii și condițiile generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. RALIW CARS SRL prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată fiind garantate.
  2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare și încasarea valorii Serviciilor, relații cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru buna desfășurare a relației contractuale.
    Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.
  3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informații furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de RALIW CARS SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în urmatoarele scopuri:
  • remarketing și urmărirea utilizatorilor
  • efectuarea de comunicări comerciale
  • comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate (de ex în cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele și serviciile RALIW CARS SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificarea clientului/împuternicitului în sistemele de prelucrare ale RALIW CARS SRL , pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătura cu executarea Contractului.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare și acces;
– dreptul de intervenție asupra datelor;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor;
– dreptul la restricționarea prelucrarii;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va înainta catre RALIW CARS SRL  o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la numărul de telefon 0746 222 617 sau la adresa de email raliwcars@yahoo.com


ai un proiect special ?